2SA1013Y A1013 PNP Transistor 1A 160V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 2SA1013Y A1013 PNP Transistor 1A 160V;

Mã: 2SA1013;

Kiểu chân: cắm

Tên hàng: 2SA1013Y A1013 PNP Transistor 1A 160V;  Mã: 2SA1013;  Kiểu chân: cắm

Tên hàng: 2SA1013Y A1013 PNP Transistor 1A 160V;
Mã: 2SA1013;
Kiểu chân: cắm

Tags: ,