2SA1216 2SC2922 Cặp 2 Transistor công suất cho ampli 17A 180V

Giá: 52.500 VNĐ

Tên hàng: 2SA1216 2SC2922 Cặp 2 Transistor công suất cho ampli 17A 180V;

Mã: 2SA1216_2SC2922;

Dùng cho: vật tư ampli

Tên hàng: 2SA1216 2SC2922 Cặp 2 Transistor công suất cho ampli 17A 180V;  Mã: 2SA1216_2SC2922;  Dùng cho: vật tư ampli

Tên hàng: 2SA1216 2SC2922 Cặp 2 Transistor công suất cho ampli 17A 180V;
Mã: 2SA1216_2SC2922;
Dùng cho: vật tư ampli

Tags: ,