2SC3688 C3688 N Transistor 10A 800V BCE

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC3688 C3688 N Transistor 10A 800V BCE;

Kiểu chân: TO-3P2

Tên hàng: 2SC3688 C3688 N Transistor 10A 800V BCE;  Kiểu chân: TO-3P2

Tên hàng: 2SC3688 C3688 N Transistor 10A 800V BCE;
Kiểu chân: TO-3P2

Tags: , ,