3296W-104 Biến trở 3296 thẳng 100K

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 3296W-104 Biến trở 3296 thẳng 100K;

Mã: 3296W-104

Tên hàng: 3296W-104 Biến trở 3296 thẳng 100K;  Mã: 3296W-104

Tên hàng: 3296W-104 Biến trở 3296 thẳng 100K;
Mã: 3296W-104

Tags: ,