3362P-203 Biến trở 3362 thẳng 20K

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 3362P-203 Biến trở 3362 thẳng 20K;

Mã: 3362 P-203

Tên hàng: 3362P-203 Biến trở 3362 thẳng 20K;  Mã: 3362 P-203

Tên hàng: 3362P-203 Biến trở 3362 thẳng 20K;
Mã: 3362 P-203

Tags: ,