6A10 Diode chỉnh lưu 6A 1000V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 6A10 Diode chỉnh lưu 6A 1000V;

Kiểu chân: cắm;

Mã: 6A10

Tên hàng: 6A10 Diode chỉnh lưu 6A 1000V;  Kiểu chân: cắm;  Mã: 6A10

Tên hàng: 6A10 Diode chỉnh lưu 6A 1000V;
Kiểu chân: cắm;
Mã: 6A10

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG