74HC04A TC74HC04AF IC Logic số

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC04A TC74HC04AF IC Logic số;

Kiểu chân: dán SOP-14 (5.2mm);

Mã: 74HC04A

Tên hàng: 74HC04A TC74HC04AF IC Logic số;  Kiểu chân: dán SOP-14 (5.2mm);  Mã: 74HC04A

Tên hàng: 74HC04A TC74HC04AF IC Logic số;
Kiểu chân: dán SOP-14 (5.2mm);
Mã: 74HC04A

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG