SN74LS74ANS 74LS74A SOP14 IC LOGIC SỐ

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: SN74LS74ANS 74LS74A SOP14 IC LOGIC SỐ;

Kiểu chân: SOP-14 5.2mm;

Hãng sx: TI;

Mã: 74LS74A

Tên hàng: SN74LS74ANS 74LS74A SOP14 IC LOGIC SỐ;  Kiểu chân: SOP-14 5.2mm;  Hãng sx: TI;  Mã: 74LS74A

Tên hàng: SN74LS74ANS 74LS74A SOP14 IC LOGIC SỐ;
Kiểu chân: SOP-14 5.2mm;
Hãng sx: TI;
Mã: 74LS74A

Tags: , ,