A1458(HCPL-1458)HP1458 Photo-Tran

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: A1458(HCPL-1458)HP1458 Photo-Tran;

kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: A1458(HCPL-1458)HP1458 Photo-Tran;  kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: A1458(HCPL-1458)HP1458 Photo-Tran;
kiểu chân: dán SOP-8

Tags: , ,