A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;

Mã: A2531_DIP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã kho: A2531_DIP-8_906

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;  Mã: A2531_DIP-8;  Hãng sx: AVAGO;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã kho: A2531_DIP-8_906

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;
Mã: A2531_DIP-8;
Hãng sx: AVAGO;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã kho: A2531_DIP-8_906

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG