AM26LS32A SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS32A SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26LS32A;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tên hàng: AM26LS32A SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: AM26LS32A;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tên hàng: AM26LS32A SOP16 5.2mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: AM26LS32A;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG