AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26LS32C;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tên hàng: AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: AM26LS32C;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tên hàng: AM26LS32C AM26LS32CDR 26LS32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: AM26LS32C;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32C

Tags: , , , ,