AT28LV010-20TU AT28LV010 TSOP ROM

Giá: 95.000 VNĐ

Tên hàng: AT28LV010-20TU AT28LV010 TSOP ROM;

Mã: AT28LV010-20TU

Tên hàng: AT28LV010-20TU AT28LV010 TSOP ROM;  Mã: AT28LV010-20TU

Tên hàng: AT28LV010-20TU AT28LV010 TSOP ROM;
Mã: AT28LV010-20TU

Tags: ,