AT93C66-10SI-1.8 93C66 SOP8 3.9mm IC ROM

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AT93C66-10SI-1.8 93C66 SOP8 3.9mm IC ROM;

Mã: AT93C66;

Kiểu chân: dán SOP-8 3.9mm

Tên hàng: AT93C66-10SI-1.8 93C66 SOP8 3.9mm IC ROM;  Mã: AT93C66;  Kiểu chân: dán SOP-8 3.9mm

Tên hàng: AT93C66-10SI-1.8 93C66 SOP8 3.9mm IC ROM;
Mã: AT93C66;
Kiểu chân: dán SOP-8 3.9mm

Tags: ,