BAV70 A4W SOT23 Diode kép K chung, diode đấu đầu 0.5uA 100V 4nS, High-speed switching diodes

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng:  BAV70 A4W SOT23 Diode kép K chung, diode đấu đầu 0.5uA 100V 4nS, High-speed switching diodes;

Mã: BAV70_A4W;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Hàng tương đương: BAT54C HL43

Tên hàng: BAV70 A4W SOT23 Diode kép K chung, diode đấu đầu 0.5uA 100V 4nS, High-speed switching diodes; Mã: BAV70_A4W; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: BAV70 A4W SOT23 Diode kép K chung, diode đấu đầu 0.5uA 100V 4nS, High-speed switching diodes;
Mã: BAV70_A4W;
Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tags: , ,