Biến áp 1 pha, cách ly, vào 220V, ra 10.5V 1.5A

Giá: 19,500 VNĐ

Tên hàng: Biến áp 1 pha, cách ly, vào 220V, ra 10.5V 1.5A;

Mã: MBA1C-220V-10.5V0.15A;

Hàng tương đương:  Biến áp 10.5V 150mA, biến áp nồi cơm điện 10.5V 150mA

Tên hàng: Biến áp 1 pha, cách ly, vào 220V, ra 10.5V 1.5A;  Mã: MBA1C-220V-10.5V0.15A;  Hàng tương đương:  Biến áp 10.5V 150mA, biến áp nồi cơm điện 10.5V 150mA

Tên hàng: Biến áp 1 pha, cách ly, vào 220V, ra 10.5V 1.5A;
Mã: MBA1C-220V-10.5V0.15A;
Hàng tương đương: Biến áp 10.5V 150mA, biến áp nồi cơm điện 10.5V 150mA

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG