BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V

Giá: 13,000 VNĐ

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V;

Mã: BTA41-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V; Mã: BTA41-800B; Kiểu chân: cắm TOP3; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E; Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V;
Mã: BTA41-800B;
Kiểu chân: cắm TOP3;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , , , , , , , ,