BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V; Mã: BTA60-800B;

Giá: 105,000 VNĐ

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V;

Mã: BTA60-800B;

Kiểu chân: cắm TOP4;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V;  Mã: BTA60-800B;  Kiểu chân: cắm TOP4;  Thương hiệu: ST;  Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V;
Mã: BTA60-800B;
Kiểu chân: cắm TOP4;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG