C451G UPC451G2 SOP14 IC thuật toán

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: C451G UPC451G2 SOP14 IC thuật toán;

Mã: C451G;

Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mm;

Tên hàng: C451G UPC451G2 SOP14 IC thuật toán;  Mã: C451G;  Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mm;

Tên hàng: C451G UPC451G2 SOP14 IC thuật toán;
Mã: C451G;
Kiểu chân: dán SOP-14 3.9mm;

Tags: ,