Cầu chì nhiệt 10A 250V 185 độ, cầu chì nhiệt nồi cơm điện

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì nhiệt 10A 250V 185 độ, cầu chì nhiệt nồi cơm điện;

Mã: RY-185;

Hàng tương đương: RY-185 TF185 trở nhiệt nồi cơm điện;

Dùng cho: vật tư nồi cơm điện;

Phân nhóm: cầu chì nhiệt

Tên hàng: Cầu chì nhiệt 10A 250V 185 độ, cầu chì nhiệt nồi cơm điện;  Mã: RY-185;  Hàng tương đương: RY-185 TF185 trở nhiệt nồi cơm điện;  Dùng cho: vật tư nồi cơm điện;  Phân nhóm: cầu chì nhiệt

Tên hàng: Cầu chì nhiệt 10A 250V 185 độ, cầu chì nhiệt nồi cơm điện;
Mã: RY-185;
Hàng tương đương: RY-185 TF185 trở nhiệt nồi cơm điện;
Dùng cho: vật tư nồi cơm điện;
Phân nhóm: cầu chì nhiệt

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG