Tụ CBB22 630V333J 0.033uF630V 10mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 630V333J 0.033uF630V 10mm;

Mã: CBB22-333J630V10mm

Tên hàng: Tụ CBB22 630V333J 0.033uF630V 10mm;  Mã: CBB22-333J630V10mm

Tên hàng: Tụ CBB22 630V333J 0.033uF630V 10mm;
Mã: CBB22-333J630V10mm

Tags: