CD4069BM CD4069UBM CD4069 SOP14 IC số

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CD4069BM CD4069UBM CD4069 SOP14 IC số;

Mã: CD4069UBM;

Kiểu chân: dán SOP-14

Tên hàng: CD4069BM CD4069UBM CD4069 SOP14 IC số;  Mã: CD4069UBM;  Kiểu chân: dán SOP-14

Tên hàng: CD4069BM CD4069UBM CD4069 SOP14 IC số;
Mã: CD4069UBM;
Kiểu chân: dán SOP-14

Tags: ,