CNY17F-3 DIP6 Photo-Transistor Optocouplers

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: CNY17F-3 DIP6 Photo-Transistor Optocouplers;

Mã: CNY17F-3_DIP6;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Tên hàng: CNY17F-3 DIP6 Photo-Transistor Optocouplers;  Mã: CNY17F-3_DIP6;  Kiểu chân: cắm DIP-6;

Tên hàng: CNY17F-3 DIP6 Photo-Transistor Optocouplers;
Mã: CNY17F-3_DIP6;
Kiểu chân: cắm DIP-6;

Tags: , ,