Cọc sứ cách điện, cọc sứ cách nhiệt, phi trong 1mm, phi ngoài 5mm, dài 3mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Cọc sứ cách điện, cọc sứ cách nhiệt, phi trong 1mm, phi ngoài 5mm, dài 3mm;

Mã: COCSU1x5x3mm;

Dùng cho: vật tư bếp hồng ngoại, vật tư biến tần, vật tư máy hàn, vật tư máy hàn siêu âm

Tên hàng: Cọc sứ cách điện, cọc sứ cách nhiệt, phi trong 1mm, phi ngoài 5mm, dài 3mm;  Mã: COCSU1x5x3mm;  Dùng cho: vật tư bếp hồng ngoại, vật tư biến tần, vật tư máy hàn, vật tư máy hàn siêu âm

Tên hàng: Cọc sứ cách điện, cọc sứ cách nhiệt, phi trong 1mm, phi ngoài 5mm, dài 3mm;
Mã: COCSU1x5x3mm;
Dùng cho: vật tư bếp hồng ngoại, vật tư biến tần, vật tư máy hàn, vật tư máy hàn siêu âm

Tags: