D92-02, D92M-02 Ultrafast Diode 20A 200V

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: D92-02, D92M-02 Ultrafast Diode 20A 200V;

Kiểu chân: TO-3P

Tên hàng: D92-02, D92M-02 Ultrafast Diode 20A 200V;  Kiểu chân: TO-3P

Tên hàng: D92-02, D92M-02 Ultrafast Diode 20A 200V;
Kiểu chân: TO-3P

Tags: , ,