Đầu cắm cái 2.8mm

Giá: 300VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm cái 2.8mm;

Mã: PLUG2.8mm

Tên hàng: Đầu cắm cái 2.8mm;  Mã: PLUG2.8mm

Tên hàng: Đầu cắm cái 2.8mm;
Mã: PLUG2.8mm

Tags: