Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt, cáp FFC 30P 240mm 1mm, cáp FFC 22pin

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt, cáp FFC 30P 240mm 1mm, cáp FFC 22pin

Tên hàng: Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt

Tên hàng: Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt

Tags: