DB107 Đi ốt cầu 1A 1000V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DB107 Đi ốt cầu 1A 1000V;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Mã: DB107

Tên hàng: DB107 Đi ốt cầu 1A 1000V;  Kiểu chân: cắm DIP-4;  Mã: DB107

Tên hàng: DB107 Đi ốt cầu 1A 1000V;
Kiểu chân: cắm DIP-4;
Mã: DB107

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG