DB107S Cầu đi ốt 1A 1000V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DB107S Cầu đi ốt 1A 1000V;

Kiểu chân: SOP-4

Tên hàng: DB107S Cầu đi ốt 1A 1000V; Kiểu chân: SOP-4

Tên hàng: DB107S Cầu đi ốt 1A 1000V;
Kiểu chân: SOP-4

Tags: , , , , ,