DB157S Cầu đi ốt 1.5A 700V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DB157S Cầu đi ốt 1.5A 700V;

Kiểu chân: SOP-4

Tên hàng: DB157S Cầu đi ốt 1.5A 700V;  Kiểu chân: SOP-4

Tên hàng: DB157S Cầu đi ốt 1.5A 700V;
Kiểu chân: SOP-4

Tags: ,