DB207S Cầu đi ốt 2A 1000V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DB207S Cầu đi ốt 2A 1000V;

Kiểu chân: SOP-4

Tên hàng: DB207S Cầu đi ốt 2A 1000V;  Kiểu chân: SOP-4

Tên hàng: DB207S Cầu đi ốt 2A 1000V;
Kiểu chân: SOP-4

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG