DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây;

Mã: DB9MS

Tên hàng: DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây;  Mã: DB9MS

Tên hàng: DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây;
Mã: DB9MS

Tags: