C2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-14P_S;

Hàng tương đương: IDE 14;

Mã kho: DC2-14P_S_GOO

Tên hàng: DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);  Mã: DC2-14P_S;  Hàng tương đương: IDE 14;  Mã kho: DC2-14P_S_GOO

Tên hàng: DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);
Mã: DC2-14P_S;
Hàng tương đương: IDE 14;
Mã kho: DC2-14P_S_GOO

Tags: ,