DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-26P_R;

Hàng tương đương: IDE 26;

Mã kho: DC2-26P_R_GOO

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);  Mã: DC2-26P_R;  Hàng tương đương: IDE 26;  Mã kho: DC2-26P_R_GOO

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);
Mã: DC2-26P_R;
Hàng tương đương: IDE 26;
Mã kho: DC2-26P_R_GOO

Tags: ,