DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng:  DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-26P_S;

Hàng tương đương: IDE 26;

Mã kho: DC2-26P_S_GOO

Tên hàng:  DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);  Mã: DC2-26P_S;  Hàng tương đương: IDE 26;  Mã kho: DC2-26P_S_GOO

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);
Mã: DC2-26P_S;
Hàng tương đương: IDE 26;
Mã kho: DC2-26P_S_GOO

Tags: ,