DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-40P_R;

Hàng tương đương: IDE 40;

Mã kho: DC2-40P_R_GOO

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);  Mã: DC2-40P_R;  Hàng tương đương: IDE 40;  Mã kho: DC2-40P_R_GOO

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);
Mã: DC2-40P_R;
Hàng tương đương: IDE 40;
Mã kho: DC2-40P_R_GOO

Tags: ,