DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-40P_S;

Hàng tương đương: IDE 40;

Mã kho: DC2-40P_S_GOO

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);  Mã: DC2-40P_S;  Hàng tương đương: IDE 40;  Mã kho: DC2-40P_S_GOO

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);
Mã: DC2-40P_S;
Hàng tương đương: IDE 40;
Mã kho: DC2-40P_S_GOO

Tags: ,