DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-20P_R;

Hàng tương đương: IDE 20;

Mã kho: DC3-20P_R_GOO

Tên hàng: DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-20P_R;  Hàng tương đương: IDE 20;  Mã kho: DC3-20P_R_GOO

Tên hàng: DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-20P_R;
Hàng tương đương: IDE 20;
Mã kho: DC3-20P_R_GOO

Tags: ,