Đế IC 28 chân dẹt loại rộng; Mã: DIP28SL

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt loại rộng;

Mã: DIP28SL

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt loại rộng;  Mã: DIP28SL

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt loại rộng;
Mã: DIP28SL

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG