Đế IC 8 chân dẹt

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;

Mã: DIP8S

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;  Mã: DIP8S

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;
Mã: DIP8S

Tags: