DM0365R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: DM0365R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch;

Mã: DM0365R;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Hàng tương đương: FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSDL321 11W FSDH321 11W FSDL0165RN 13W FSDM0265RN 16W FSDH0265RN 16W FSDL0365RN 19W FSDM0365RN 19W FSDL321L 11W FSDH321L 11W FSDL0165RL 13W FSDM0265RL 16W FSDH0265RL 16W FSDL0365RL 19W FSDM0365RL 19W

Tên hàng: DM0365R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch;  Mã: DM0365R;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: Vật tư màn hình;  Hàng tương đương: FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSDL321 11W FSDH321 11W FSDL0165RN 13W FSDM0265RN 16W FSDH0265RN 16W FSDL0365RN 19W FSDM0365RN 19W FSDL321L 11W FSDH321L 11W FSDL0165RL 13W FSDM0265RL 16W FSDH0265RL 16W FSDL0365RL 19W FSDM0365RL 19W

Tên hàng: DM0365R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch;
Mã: DM0365R;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: Vật tư màn hình;
Hàng tương đương: FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSDL321 11W FSDH321 11W FSDL0165RN 13W FSDM0265RN 16W FSDH0265RN 16W FSDL0365RN 19W FSDM0365RN 19W FSDL321L 11W FSDH321L 11W FSDL0165RL 13W FSDM0265RL 16W FSDH0265RL 16W FSDL0365RL 19W FSDM0365RL 19W

Tags: , ,