Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, nhiệt kế tắm, nhiệt kế tủ lạnh

Giá: 33.500 VNĐ

Tên hàng: Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, nhiệt kế tắm, nhiệt kế tủ lạnh

Tên hàng: Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, nhiệt kế tắm, nhiệt kế tủ lạnh

Tên hàng: Đồng hồ hiển thị nhiệt độ, nhiệt kế tắm, nhiệt kế tủ lạnh

Tags: , ,