DS1307Z DS1307 SOP8 IC REAL TIME CLOCK, I2C, SOIC-8; Mã: DS1307;

Giá: 2.500 VNĐ

Tên  hàng: DS1307Z DS1307 SOP8 IC REAL TIME CLOCK, I2C, SOIC-8;

Mã: DS1307;

Tên  hàng: DS1307Z DS1307 SOP8 IC REAL TIME CLOCK, I2C, SOIC-8;  Mã: DS1307;Tên  hàng: DS1307Z DS1307 SOP8 IC REAL TIME CLOCK, I2C, SOIC-8;  Mã: DS1307;

Tên hàng: DS1307Z DS1307 SOP8 IC REAL TIME CLOCK, I2C, SOIC-8;
Mã: DS1307;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG