DSI30-12A DS130-12A Diode 30A 1200V

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: DSI30-12A DS130-12A Diode 30A 1200V;

Kiểu chân: cắm;

Mã: DSI30-12A;

Hàng tương đương: DSI30-16A

Tên hàng: DSI30-12A DS130-12A Diode 30A 1200V;  Kiểu chân: cắm;  Mã: DSI30-12A;  Hàng tương đương: DSI30-16A

Tên hàng: DSI30-12A DS130-12A Diode 30A 1200V;
Kiểu chân: cắm;
Mã: DSI30-12A;
Hàng tương đương: DSI30-16A

Tags: , , , ,