EL357N SOP4 Photo-tran

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: EL357N SOP4 Photo-tran;

Mã: EL357N;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Hàng tương đương: TLP181

Tên hàng: EL357N SOP4 Photo-tran;  Mã: EL357N;  Kiểu chân: dán SOP-4;  Hàng tương đương: TLP181

Tên hàng: EL357N SOP4 Photo-tran;
Mã: EL357N;
Kiểu chân: dán SOP-4;
Hàng tương đương: TLP181

Tags: ,