Cầu chì 7A 250V ống thủy tinh 5x20mm

Tên hàng: Cầu chì 7A 250V ống thủy tinh 5x20mm;

Mã: F7A250V5x20

Tên hàng: Cầu chì 7A 250V ống thủy tinh 5x20mm; Mã: F7A250V5x20

Tên hàng: Cầu chì 7A 250V ống thủy tinh 5x20mm;
Mã: F7A250V5x20