FAN7383 SOP-14 Half-Bridge Gate-Drive IC

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: FAN7383 SOP-14 Half-Bridge Gate-Drive IC;

Mã: FAN7383_SOP14;

Hãng sx: Fachild;

Hãng Hàng tương đương: FAN7383MX;

Tên hàng: FAN7383 SOP-14 Half-Bridge Gate-Drive IC;  Mã: FAN7383_SOP14;  Hãng sx: Fachild;  Hãng Hàng tương đương: FAN7383MX;

Tên hàng: FAN7383 SOP-14 Half-Bridge Gate-Drive IC;
Mã: FAN7383_SOP14;
Hãng sx: Fachild;
Hãng Hàng tương đương: FAN7383MX;

Tags: , , ,