FR107 Diode xung 1A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: FR107 Diode xung 1A 1000V;

Mã: FR107;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: FR107 Diode xung 1A 1000V;  Mã: FR107;  Kiểu chân: cắm;  Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: FR107 Diode xung 1A 1000V;
Mã: FR107;
Kiểu chân: cắm;
Phân nhóm: Diode xung

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG