FR207 Diode xung 2A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: FR207 Diode xung 2A 1000V;

Mã: FR207;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: FR207 Diode xung 2A 1000V;  Mã: FR207;  Kiểu chân: cắm;  Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: FR207 Diode xung 2A 1000V;
Mã: FR207;
Kiểu chân: cắm;
Phân nhóm: Diode xung

Tags: ,