FR307 Diode xung 3A 1000V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: FR307 Diode xung 3A 1000V;

Mã: FR307;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: FR307 Diode xung 3A 1000V;  Mã: FR307;  Kiểu chân: cắm;  Phân nhóm: Diode xung

Tên hàng: FR307 Diode xung 3A 1000V;
Mã: FR307;
Kiểu chân: cắm;
Phân nhóm: Diode xung

Tags: ,